Probírané učivo

11 - 15.6. - ČJ - dokončení slovních druhů, stavba souvětí M - Opakování a procvičování, PRV - Nemoc, úraz, zdravá životospráva
4.6. - 8.6. - ČJ - předložky, spojky, zájmena, M - písemné násobení jednocif.činitelem, PRV - lidské tělo - pokr. péče o zdraví
28.5. - 1.6. - ČJ - číslovky M - Dělení mimo obor násobilky (65:5), PRV - Zdravý životní styl, vnitřní ústrojí 
21 - 25.5. - ČJ - příslovce opak. číslovky, M - příkl. typu 123 . 4, PRV  - růst a vývoj člověka - str. 64 - 66, Hv - noty a jejich délka, opakování písní
14. - 18.5. - ČJ - slovní druhy - přídavná jména, příslovce M- stále opakovat násobilku - násobení a dělení mimo obor násobilky( typu - 12 . 5 apod.), PRV - bezobratlí, člověk, zdraví
7.5. - 11.5. - ČJ - slovní druhy - podstatná jména, slovesa, přídavná jména. Opakování vyjm.slov. M - G - geometrické tvary - čtverec, obdélník, kruh, kružnice, čtyřúhelník, trojúhelník - strany, vrcholy, průměr a poloměr - opakování, dělení se zbytkem, dělení mimo obor násobilky. PRV - opakování obratlovci.
30.4. - 4.5. - V pondělí - projekt "Čarodějnice", 1.5. - státní svátek, Čj - opakování vyjm.slov, opakování podstatných jmen a sloves, M - opakování dělení se zbytkem, písemné sčítání a odčítání trojcif.čísel, kruh, kružnice - poloměr, průměr, PRV - Obratlovci a bezobratlí, společné znaky živých organismů
23.4. - 27.4. - Vyjmenovaná slova po v, předpony vy,vý, slova protikladná, M - Násobky deseti, násobení mimo obor násobilek(typ 3.60 apod.)násobení dvojcif.čísel jednocif.činitelem, geometrie opakování, PRV - živočichové - stavba těla
16.4. - 20.4.
ČJ - vyjmenovaná slova po v, opakování -  slovesa, podstatná jména, M - dělení se zbytkem, násobení mimo obor malé nasobilky - násobky deseti, kružnice, průměr, poloměr, porovnávání úseček pomocí kružítka nebo proužku papíru, PRV - okrasné, užitkové a polní plodiny, části rostlin - opak., živočichové - společné znaky, HV - stupnice C - dur, zápis not, zpěv písní
 
 
3. - 6.4.
 ČJ - vyjmenovaná slova po s - procvičování, opakování kategorií sloves a podstatných jmen, M - Dělení se zbytkem 2,3,4,5, PRV - Rostliny - části kvetoucích rostlin (str.50 - 51)
 
26.3. - 28.3.
M - Opakování písemného sčítání a odčítání trojciferných čísel, opakování zaokrouhlování na desítky i stovky, opakování G - kružnice, trojúhelník, čtverec, obdélník - body, které útvarům patří nebo nepatří,poznat strany rovnoběžné a kolmé(protilehlé a sousední). Pořád opakovat násobilku a pamětné sčítání do 1000
ČJ - Opakování - slovesné kategorie - osoba, číslo, čas, vyjmenovaná slova, nově po s.
PRV - Třídění rostlin - kvetoucí, nekvetoucí, jedovaté, chráněné, léčivé a užitkové
HV - délka not a pomlk, opakování rytmických cvičení, opakování písní, notová abeceda

Kontakt

Déčko

ZŚ Ústí nad Labem, Mírová 4

607056010