Probírané učivo

29.4. - M - Numerace do 1 000 000, slovní úlohy ČJ - Shoda podmětu a přísudku, Přv - Horniny a nerosty VL, Jan Hus, HV - Opakovat písně, noty, A.Dvořáka, B.Smetanu
10.4. - M - numerace nad 1000 - písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení, obvody čtverce, obdélníku a trojúh., ČJ - Podmět a přísudek, PŘV - Jaro v přírodě, VL - Karel IV., AJ - Unit - 18,19,20 - slovíčka
3.4. - M - záv. opakování 2.díl 53 - 56, ČJ - podmět a přísudek 162 - 163, PŘV - živoč.vod a bažin 68 - 71, VL - poč.čs.státu 81 - 86
24.2. - M - Převody jednotek, přímá úměrnost, slovní úlohy, ČJ - Slovesný způsob - rozkazovací, oznamovací, podmiňovací, stavba věty, VL - Velká Morava, počátky českého státu, PŘ - rostliny a živočichové vod a bažin
20.2. - M - Písemné násobení, dělení, sčítání a odčítání, nás. a dělení 10,100,1000, G - trojúhelníková nerovnost, konstrukce trojúhelníku, ČJ - opakování vzorů podstatných jmen, slovesa - osoba, číslo, čas, VL - pravěk, dějiny, PŘV - Zima v přírodě, opakování
4.2. - M - písemné sčítání a odčítání čísel nad 10 000, písemné dělení, zaokrouhlování na des.,stovky, tisíce, desetitisíce a statisíce, ČJ - vzory podstatných jmen r.středního, ženského  - opak., úvod do vzorů podst.jmen r.mužského. VL - kraje - Praha, Středočeský a Ústecký. PŘ - Rostliny a živočichové na louce.
7.1. - M - Numerace nad  1 000, písemné sčítání, odčítání násobení a dělení. Zaokrouhlování na desítky, stovky a tisíce. ČJ - podstatná jména - rod, číslo, pád, vzory rodu středního. VL -  nerostné bohatství, doprava. PŘV - společenstvo les. HV - opakovat noty - zápis i délku
17.12.  - M - písemné sčítání a odčítání čísel nad 1 000, zaokrouhlování na tisíce, ČJ - psaní i/y uvnitř slov, slovní druhy opakování, VL - počasí a podnebí ČR, zemědělství, PŘ - Domácí mazlíčci
15.11. - Úvod do čísel přes 1 000. Porovnávání, počítání po desítkách, stovkách a tisících, řazení podle velikosti, ČJ - psaní velkých písmen, řazení slov podle abecedy, psaní i/y uvnitř slov, VL - vodstvo, orientace na mapě, PŘV - živočichové a rostlinstvo v okolí lidských obydlí
7.11. - M - stále kolmice, dělení jednocif.dělitelem, dělení se zbytkem, slovní úlohy,  ČJ - předpony, psaní velkých písmen, VL - povrch, PŘV - Podzim, HV - Chválím tě Země má, rytmická cvičení, hudební nástroje
23.10. - M - G - kolmice - sestrojení pomocí trojúhelníku s ryskou, dělení jednociferným dělitelem ČJ - Předpony nad, pod před, od, VL - obyvatelstvo opakování, PŘV - rostliny vytrvalé a jednoleté, HV - rytmická cvičení, píseň Muzikant, Červená růžičko
 
M - 17.10. - začali jsme písemné dělení jednociferným dělitelem, stále dělení se zbytkem., ČJ - předpony, VL - obyvatelstvo, PŘV - obratlovci a bezobratlí
ČJ - stavba slova - kořen slova, předpona, příponová část, slova příbuzná, opakování vyjm.slov
M - dělení se zbytkem, písemné násobení jednociferným činitelem (pod sebe), poznat rovnoběžky a různoběžky
Vlastivěda - ČR - demokratický stát
Přírodověda - Stavba těla živočichů
Hudební výchova - délka not, rytmická cvičení

Kontakt

Déčko

ZŚ Ústí nad Labem, Mírová 4

607056010