Probírané učivo

15.11. - Úvod do čísel přes 1 000. Porovnávání, počítání po desítkách, stovkách a tisících, řazení podle velikosti, ČJ - psaní velkých písmen, řazení slov podle abecedy, psaní i/y uvnitř slov, VL - vodstvo, orientace na mapě, PŘV - živočichové a rostlinstvo v okolí lidských obydlí
7.11. - M - stále kolmice, dělení jednocif.dělitelem, dělení se zbytkem, slovní úlohy,  ČJ - předpony, psaní velkých písmen, VL - povrch, PŘV - Podzim, HV - Chválím tě Země má, rytmická cvičení, hudební nástroje
23.10. - M - G - kolmice - sestrojení pomocí trojúhelníku s ryskou, dělení jednociferným dělitelem ČJ - Předpony nad, pod před, od, VL - obyvatelstvo opakování, PŘV - rostliny vytrvalé a jednoleté, HV - rytmická cvičení, píseň Muzikant, Červená růžičko
 
M - 17.10. - začali jsme písemné dělení jednociferným dělitelem, stále dělení se zbytkem., ČJ - předpony, VL - obyvatelstvo, PŘV - obratlovci a bezobratlí
ČJ - stavba slova - kořen slova, předpona, příponová část, slova příbuzná, opakování vyjm.slov
M - dělení se zbytkem, písemné násobení jednociferným činitelem (pod sebe), poznat rovnoběžky a různoběžky
Vlastivěda - ČR - demokratický stát
Přírodověda - Stavba těla živočichů
Hudební výchova - délka not, rytmická cvičení

Kontakt

Déčko

ZŚ Ústí nad Labem, Mírová 4

607056010